Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s povremenim padalinama i visokim temperaturama zraka pogoduje razvoju truleži plodova. Potrebno je provesti zaštitu plodova i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom ferotrapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača dozvoljeni su:

Avaunt (K- 7  dana), Affirm (K-7 dana) Affirm opti (K- 14 dana, Imidan 50 WG (K- 14 dana, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana) i Runner SC.

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana).  Za suzbijanje registraciju imaju: Coragen 20 EC, Delegate 250 WG i Affirm opti.

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG, Indar 5 EW i Swich 62,5.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis