MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo

Ratarstvo, Savjet

Rezultati žetve sortnog pokusa pšenice s osvrtom na troškove proizvodnje pšenice

Postizanje stabilnih uroda žitarica zadovoljavajuće kakvoće cilj je svakog poljoprivrednog proizvođača koji se bavi ovom proizvodnjom. Ekonomska isplativost proizvodnje žitarica, posebice pšenice ovisna je o čitavom nizu čimbenika, a naročito nakon 2015. godine od kada se pšenica otkupljuje prema parametrima kvalitete (najvažniji: sadržaj proteina, hektolitarska masa). Svakako da se stabilni i visoki prinosi dobre kakvoće ne mogu postići bez provođenja  pravodobne i pravilne agrotehnike, no na kvalitetu veliki utjecaj imaju i vremenske prilike tijekom vegetacijske sezone. Vremenske prilike tijekom vegetacijske sezone 2018./2019. na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske doprinijele su povećanim ulaganjima zbog potrebe provođenja tri tretmana za zaštitu pšenice od biljnih bolesti. Ovakva situacija ponavlja se nekoliko posljednjih godina zbog povećane količine oborina tijekom mjeseca srpnja (od posljednjih deset godina samo u dvije godine izmjerene količine oborina tijekom srpnja bile su ispod 100 mm/m² na području Međimurske županije). U ovogodišnjoj vegetacijskoj sezoni uzgoja pšenice na području Međimurske županije u mjesecu srpnju zabilježeno je na većini lokaliteta oko 180 mm/m² oborina. Također su temperature bile niže od prosječnih godina što je izazvalo produžetak fenofaze cvatnje pšenice. Sve ranije navedene činjenice uvjetovale su potrebu provođenja dva tretmana zaštite protiv biljnih bolesti (faza zastavice i klasanje). Kod većine poljoprivrednih proizvođača koji su obavili samo dvije zaštite (na početku vlatanja, i u klasanju) zbog niskih temperatura prošlo je dosta vremena od prvog tretmana i primijećena je intenzivnija zaraza biljnim bolestima što je rezultiralo smanjenjem ostvarenog prinosa. Iako se radi opisanih prilika tijekom vegetacije, očekivao kasniji početak žetve, povišene temperature u lipnju doprinijele su ubrzanom dozrijevanju ozimih žitarica (27.06.2019. i 01.07.2019. na području Međimurja zabilježene su maksimalne dnevne temperature iznad 36°C). Učestale kiše tijekom žetve na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske produžile su žetvu, tako da je žetva proizvodnog pokusa 42 sorte pšenice obavljena tek 21. srpnja 2019. Postignuti prosjek prinosa sve 42 sorte pšenice u pokusu iznosio je 9.654 kg/ha. Valja naglasiti da je u pokusu bila provedena gnojidba prema analizi tla i uz ciljani prinos od 8 t/ha. Prosjek sadržaja proteina u zrnu pšenice bio je zadovoljavajući 13,48%, no prosjek hektolitarske mase je zbog kasne žetve obavljene nakon učestalih oborina bio manji i iznosio je 76,2 kg/hl. Primjenom UAN-a u fazi klasanja postiglo se povećanje proteina u zrnu svih sorata pšenice te je prosjek sadržaja proteina u zrnu pšenice kod primjene UAN-a iznosio prosječno za sve 42 sorte 14,75.

Ostvareni prihodi u proizvodnji pšenice jako ovise o ulaganjima, vremenskim uvjetima tijekom vegetacijske sezone, ostvarenoj visini prinosa, ali i o ostvarenom razredu kvalitete. Najveći trošak u ukupnim troškovima proizvodnje pšenice (temeljeno na desetogodišnjim provedenim pokusima na kojima se provodi visoka razina agrotehnike) predstavljaju troškovi  gnojidbe, zatim mehaničke operacije, sredstva za zaštitu bilja (tijekom ove sezone, na ovom pokusu: tretman protiv korova, tri tretmana protiv biljnih bolesti i jedan protiv leme), dok trošak za kupnju deklariranog sjemena predstavlja tek 10% ukupnih troškova proizvodnje.

Stoga je racionalna gnojidba provedena prema prethodno napravljenoj analizi tla i primijenjena u skladu s planiranim prinosom jako važna za ostvarivanje određene dobiti uz istodobno očuvanje okoliša.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.

 

Mehanizacija, Ratarstvo, Savjet

Ljetni radovi u polju

Završetkom žetve počinje nova sezona proizvodnje. Tijekom ljetnog perioda potrebno je onemogućiti nesmetan rast i razvoj korova, spriječiti njihovo osjemenjivanje, sačuvati vlagu za sjetvu ozimih kultura (uljana repica) i usjeva namijenjenih za zelenu gnojidbu.

Nakon žetve poželjno je napraviti analizu tla i sukladno analizi napraviti kalcizaciju (ako je potrebna) i pripremiti gnojidbu za kulture koje se planiraju sijati na parceli.

Održavanje parcele bez korova moguće je obaviti: tanjuračom, gruberom ili prašenjem strništa.

 

grubirani strnjak, srpanj 2019

 

Izgled parcele nakon malčiranja i grubiranja biljnih ostataka uljane repice, srpanj 2019.

 

Podrivanje tla

U ljetne radove ubrajamo podrivanje tla podrivačima kojima probijamo taban pluga, odnosno rješavamo problem zbijenosti tla, omogućujemo bolju ocjeditost te uz veću prisutnost kisika bolju razgradnju organske tvari i, ne manje važno, popravljamo strukturu tla. Učinak bi trebao biti vidljiv po ujednačenosti kasnijeg usjeva na cijeloj parceli. Ova mjera treba biti obavljena u vrijeme kad je tlo suho u oraničnom i pod oraničnom dijelu.

Sjetva postrnih usjeva za zelenu gnojidbu

Za zelenu gnojidbu biramo vrste koje brzo niču, razvijaju je i rastu, a među njima su biljke iz botaničke porodice krstašica: krmne repice (Perko i Petranova), uljana rotkva (Rauola) ili uljana repica (različite sorte koje se nalaze u prodaji). To su vrste izrazito brzog i velikog porasta (sprečavanje zakorovljenosti tla) i dobro razvijenog i razgranatog podzemnog dijela. Veliki korjenov sustav popravit će vodozračni režim tla, umanjiti zbijenost tla. Poboljšat će se ocjeditost tla i uz veću prisutnost zraka ubrzati razgradnja organske tvari. Veliki korjenov sustav ima usvojit će hranjiva (koja su isprana oborinama) iz dubljih slojeva tla u nadzemni dio biljke koji ćemo usitniti, zaorati i na taj način vratiti hranjiva u oranični dio tla.

Trošak sjetve vrsta za zelenu gnojidbu, provođenje podrivanja i ostalih opisanih agrotehničkih mjera definitivno postoji, ali je njihov učinak višestruk. Najbitniji učinak je poboljšanje kvalitete, rodnosti i ujednačenosti parcele.

 

 Ivan Ključec, dipl. ing. agr.

Ratarstvo, Vijest

Dan polja soje u Maloj Mlaki

U petak 19. 07. 2019. godine održan je Dan polja soje u Maloj Mlaki u organizaciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Program je obuhvatio pregled sortnog pokusa soje uz prikaz primijenjene agrotehnike u usjevu s posebnim naglaskom na zaštitu od korova. Ukupno su posijane 24 sorte soje različitih vegetacijskih grupa 000, 00-0, 0, 0-I, I, različitih oplemenjivača i distributera sjemena: Bc institut d.d., Poljoprivredni institut Osijek, Axereal Croatia, Maunthner d.o.o. i RWA Hrvatska d.o.o. Unatoč visokim temperaturama, na parcelama OPG-a AGRO MIP okupilo se tridesetak poljoprivrednih proizvođača s područja grada Zagreba. Nakon obilaska pokusnog polja poljoprivrednicima su se obratili djelatnici Uprave za stručnu podršku Tatjana Međimurec, Dragica Tresk Penezić i Luka Jović. Sudionici su upoznati sa svim primijenjenim agrotehničkim mjerama na površini pokusa, a predstavnici proizvođača sredstava za zaštitu bilja Bayer Crop Science i BASF Croatia d.o.o. upoznali su prisutne s primjenom herbicida i njihovim učinkom. Na svakoj parceli ostavljene su kontrolne parcelice bez primjene herbicida na kojima se moglo vidjeti koliki bi problem pričinili korovi bez kvalitetne zaštite usjeva. Predstavnici oplemenjivača i distributera sjemena: BC institut d.d, Poljoprivredni institut Osijek, Axereal Croatia, Maunthner d.o.o. i RWA Hrvatska d.o.o. predstavili su karakteristike sorata posijanih u pokusu.

Ovim putem zahvaljujemo svim oplemenjivačima i distributerima sjemena, te proizvođačima sredstava za zaštitu bilja (BC institut d.d., Poljoprivredni institut Osijek, Axereal Croatia, Maunthner d.o.o., RWA Hrvatska d.o.o., Bayer Crop Science i BASF Croatia d.o.o.) koji su sudjelovali u provođenju ovog pokusa kao i vlasniku OPG-a AGRO MIP Miroslavu Pisačiću.

Pogled na pokus

Luka Jović, dipl. ing. agr.

Ratarstvo, Savjet, Stočarstvo

Trajni travnjaci

Smanjenjem stočnog fonda, livade u Arkod pregledniku evidentirane kao trajni travnjaci dobivaju drugu namjenu i prelaze u oranice, iako su u katastarskom pregledniku evidentirane kao livade možda i više od jednog stoljeća. Livade su bile značajne za spremanje kvalitetnog sijena i otave, a nakon skidanja drugog otkosa livade su služile za ispašu. Na takav način vodila se briga o botaničkom sastavu naših livada – danas trajnih travnjaka. Značajnim smanjenjem broja stoke, preživača, od 2015. godine površine evidentirane kao livade preorane su i privedene drugim kulturama ne uvažavajući bioraznolikost. Time su uništena dugogodišnja staništa flore i faune, a na žalost sve je manje livada, odnosno trajni travnjak u našem okruženju.

Godina je započela sušnim periodom, gdje trava gotovo nije rasla, a zatim je nastupilo kišno razdoblje koje je otežalo spremanje sjena pa i ulazak mehanizacije na parcele. Na prste možemo nabrojiti poljoprivrednike koji su sa livada skinuli i drugi otkos, jer je prvi otkos spremljen u sjenažu.

Preporuka je za sve stočare, da vode brigu o pravovremenoj košnji kako livada tako i zasijanih trava, travnih smjesa, djetelina i lucerne sa oranica. Samo kvalitetnom voluminoznom krmom možemo postiti veću proizvodnju mlijeka, a da bi dobili kvalitetni finalni proizvod kod prerade mlijeka od velikog je značenja spremiti kvalitetno sijeno.

Napomena za poljoprivrednike koji koriste potpore u poljoprivredi, da poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, moraju minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu do 15. rujna 2019. godine ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2019. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

Datum prve košnje ne primjenjuje se na površine iz:

 • operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti,
 • operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i
 • operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira.

Datum prve košnje ne primjenjuje se i na poljoprivrednim površinama pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje, gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2019. godine.

Nedavno, sve su to bile livade.

Ako poljoprivrednici koristite  Mjeru 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti,  ulaskom u sustav potpora trebaju se pridržavati slijedećih obaveza u trajanju od 5 godina:

 1. svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10,
 2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja,
 3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja,
 4. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama,
 5. vrijeme i učestalost košnje određena je prema regijama, zadnji dan do kada se može obaviti košnja je 15. rujna.
Regija Početak košnje Broj otkosa
Kontinentalna nizinska 1. kolovoza Jedan
Brdsko-planinska 20. srpnja Jedan do dva
Mediteranska 15. srpnja Jedan
 1. ukoliko se travnjak koristi za napasivanje, dozvoljeno je maksimalno 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara, minimalni pašni pritisak je 0,3 UG/ha,
 2. ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica),
 3. hidromelioracijski zahvati nisu dozvoljeni,
 4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji na Obrascu 3,
 5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu,

(2) Evidenciju korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Kako znati koja je parcela travnjak velike prirodne vrijednosti ?

Uvidom u zapisnik Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju o uporabi Arkod parcela u opaskama je naznačeno koja parcela može biti evidentirana kao travnjak velike prirodne vrijednosti i gdje se nalazi.

Nemojte zapisnike samo potpisati, već ih treba obvezno i pročitati. Vašim potpisom prihvaćate da ste upoznati sa  svim zakonima i propisima. Ako nešto nije jasno korisnicima navedenih mjera, mogu se obratiti  nadležnim županijskim službama APPRRR ili Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Vera Jandrić- viša stručna savjetnica

dipl. ing. poljoprivrede -stočar

Mehanizacija, Ratarstvo, Vijest

Slavonijo dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje

Malo mjesto Đeletovci, u sastavu općine Nijemci, smjestilo se na obalama rijeke Bosut, uz izobilje hrastovih šuma i plodnih oranica koja su prošarana naftnim poljima koja uz poljoprivredu Đeletovcima daju veliku važnost u gospodarskom razvoju ovog dijela županije.

Unatoč velikom stradanju u Domovinskom ratu, mještani Đeletovaca su zadržali i njeguju svoje tradicije i domaćinsku širokogrudnost, što su pokazali nebrojen broj puta, pa tako i 17. srpnja 2019. kada su ugostili orače iz Vukovarsko-srijemske županije na 17. županijskom natjecanju u oranju. Ova manifestacija se uklopila u brojna događanja koja organiziraju Đeletovčani kao domaćini projekta „Seoska prijestolnica“ Vukovarsko-srijemske županije 2019.

Organizatori ove značajne manifestacije bili su : Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva – Podružnica Vukovarsko-srijemske županije, Udruga natjecatelja u oranju Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu i Općina Nijemci. Glavni pokrovitelj natjecanja je već tradicionalno Vukovarsko-srijemska županija, a glavni sponzor tvrtka „Lagro“ – Vinkovci.

Za ovogodišnje natjecanje odazvali su se svi naši vjerni sponzori, a to su: Pioneer sjeme-Zagreb, PMT-Poljoopskrba međunarodna trgovina-Zagreb, BC Institut d.d. – Rugvica, Poljoprivredni institut-Osijek, Agroglas-Osijek, PIK-Vinkovci. Ovim putem se zahvaljujem svima i nadam se da će se ova suradnja nastaviti, pa i proširiti.

Program natjecanja je započeo pozdravnom riječi predsjednika Udruge natjecatelja u oranju Vukovarsko-srijemske županije Đure Cerovčeca, koji je zahvalio natjecateljima na odvažnosti na sudjelovanju, a ostalima na dolasku, zahvalio se i domaćinima na toplom gostoprimstvu i zaželio svima ugodan boravak. Pozdravnoj riječi se pridružio pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu gospodin Andrija Matić, a na zadovoljstvo svih prisutnih, župan Vukovarsko-srijemske županije gospodin Božo Galić, dipl. ing. je otvorio natjecanje i naglasio važnost poljoprivrede kao noseće grane gospodarstva za našu županiju.

Po završetku otvaranja uslijedio je svečani mimohod traktora i zauzimanje startnih mjesta. Na startu je bilo četiri natjecatelja sa plugovima ravnjacima i tri sa plugovima premetnjacima. Na startu se pojavio i gospodin Zarija Medić iz Vinkovačkih Banovaca, koji je sa svojih osamdesetjednom godinom života ravnopravno parirao puno mlađim natjecateljima i pokazao svoje dugogodišnje umijeće rada sa plugom i na kraju osvojio drugo mjesto.

Nakon označenog starta krenulo se sa oranjem uz budno oko sudaca: Ivice Prpića, Željka Kucjenića, Darija Đurđevića i Gordana Sučića. Uvjeti za oranje su bili vrlo dobri, što je rijetkost na ovakvim natjecanjima jer su u to vrijeme visoke temperature i suha zemlja. U takvim uvjetima najbolje su se snašli Đuro i David koji su osvojili prva mjesta.

Plugovi ravnjaci

 1. Đuro Lešić (Bošnjaci)
 2. Dominik Lenić (Županja)
 3. Ivan Jovanovac (Bošnjaci)
 4. Ivan Belajević (Nijemci)

Plugovi premetnjaci

 1. David Perakić (Bošnjaci)
 2. Zarija Medić (Vinkovački Banovci)
 3. Marko Jelić (Bošnjaci)

Proglašenje pobjednika i dodjela vrijednih nagrada održana je u prostorijama KUD „Grančica“ u Đeletovcima. Nagrade oračima uručili su: Andrija Matić, Darko Juzbašić i Ivica Prpić. Posebne nagrade dobili su: kao najstariji natjecatelj Zarija Medić, a za dugogodišnju vjernost i upornost Ivan Belajević. Predsjednik UNO-VSŽ Đuro Cerovčec uručio je Zahvalnice: KUD „Grančica, Udruga žena Nijemci i DVD Đeletovci, za sve što su učinili da ovo natjecanje protekne u najboljem redu i da su se svi gosti osjećali ugodno i zadovoljno, sa željom da se suradnja nastavi i produbi.

Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.

Ratarstvo, Savjet, Zaštita bilja

Jaka pojava žitnog pivca na ljulju

Žitni pivac (Anisoplia spp.) je štetna vrsta koja spada u porodicu listorožaca (Scarabaidae).

Kroz svoju dugogodišnju praksu nisam se susretala s pojavom ove štetne vrste na području Bjelovarsko-bilogorske županije sve do ove godine.

Izlaskom na teren po pozivu poljoprivrednika iz sela Dišnik na parcelama pod ljuljem pregledom je utvrđeno i preko 20 imaga po m² i to na većem dijelu pašnjaka.

Radi se o kornjašu čija je veličina od 12-15 mm, pokrilje je kestenjaste boje, a na gornjem dijelu uz nadvratni štit ima tamniju četvrtastu mrlju.

Štetnik ima dvogodišnji razvoj. U tlu prezimljava kao grčica (ličinka bijele boje sa tamnom glavom, čiji razvoj traje do 22 mjeseci). Odrasli se javljaju tijekom lipnja i srpnja i dobri su letači, literatura navodi da mogu preletjeti i do 12 km. Ženke odlažu jaja u tlo, najčešće na strništima, tako da nije dobra uzastopna sjetve žita.

Ovaj kukac najčešće se javlja u stepskim dijelovima Moldavije, južnim dijelovima Rusije,Turskoj i dr.

Prema podatcima iz literature pojava žitnog pivca veže se uz sušnije godine,  no ova godina to svakako nije. Obzirom da je riječ o termofilnoj vrsti Izrazito visoke temperature koje su vladale u drugoj polovici lipnja vjerojatno su pogodovale ovoj jakoj pojavi.

Hrani se biljkama iz porodice (Poaceae). Na klasovima strnih žita hrani se zrnjem u doba mliječno-voštane zriobe. Na pšenici jedan odrasli insekt može oštetiti i do 10 klasova.

Velika populacija ovog štetnika uočena je na ljulju koji se nalazio u fenofazi mliječno-voštane zriobe.

Grčice prave štete u tlu na korijenu. Praćenje pojave žitnog pivca vrši se kao i za ostale zemljišne štetnike pregledom tla. Kritičan broj je 20 grčica/m² prije sjetve žitarica ili 3 grčice/m² prije sjetve okopavina.

Kemijsko suzbijanje odraslih oblika potrebno je provoditi kad se utvrdi 3-5 odraslih oblika/m² u doba mliječne zriobe žita.

Pravilnom agrotehnikom može se spriječiti jaka pojava štetnika. Jedna od agrotehničkih mjera je rano zaoravanje strništa jer ženke odlažu jaja tijekom kolovoza u tlo. Time se može uništiti preko 50 % odloženih jaja kao i malih grčica. Druga važna agotehnička mjera je pravilan plodored.

Za kemijsko suzbijanja hrušteva, dozvolu u RH imaju na nekim ratarskim kulturama samo sredstva za suzbijanje zemljišnih štetnika i to tretiranje tla .

Sve navedene činjenice od kritičnih brojeva pa sve do suzbijanja odnose se na strna žita.

Pojava na ljulju koji je dio pašnjaka koji se ne preorava, upozorava nas na praćenje ovog štetnika i slijedećih godina kako na toj kulturi, tako i na strnim žitima.

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Izvor:
https://www.agroklub.com/ratarstvo/zitni-pivci/5358/

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Anisoplia_austriaca/index.html

Ratarstvo, Vijest

Učionica u polju

U ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine održana je tradicionalna učionica u polju za sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače ozimih žitarica i uljane repice s područja Međimurske županije u Svetom Martinu na Muri i Murskom Središću.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede-Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva ovakve radionice organiziraju se više od desetak godina zbog zainteresiranosti poljoprivrednih proizvođača učenju primjene novih tehnologija i pregledu potencijala novog sortimenta na tržištu.

Usprkos visokim temperaturama na parcelama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Zvonimira Babića i Alena Šopara okupilo se sedamdesetak poljoprivrednih proizvođača s područja Međimurja. Nakon pregleda posijanih sorata i hibrida komentirana je vegetacijska sezona uzgoja ozimih žitarica i uljane repice koja nije bila naklonjena proizvođačima ovih kultura. Mada je primijenjena visoka agrotehnika većina sorti i hibrida uljane repice i ječma su polegli. Razlog ovakvog stanja usjeva je raspored oborina na ovom području. Od ukupno 349,6 mm/m² oborina u razdoblju početak siječnja – kraja svibnja, tijekom mjeseca svibnja zabilježeno je 184,4 mm/m² uz vjetrovito i hladno vrijeme. Tijekom vegetacijske sezone uzgoja uljane repice poljoprivredni proizvođači imali su poteškoća pri suzbijanju jesenskih i proljetnih štetnika. Stoga je provedba adekvatnog i pravovremenog tretmana bila od velike važnosti. Na proizvodnom pokusu pšenice predstavljen je sortiment od 42 sorte pšenice, uz ciljanu gnojidba za planirani prinos od 8 t/ha, a sukladno rezultatima analize tla. U fazi cvatnje primijenjen je  UAN-a N 30, a zaštita usjeva od štetočinja obavljena je pravodobno, uz uvažavanje vremenskih prilika i stanja usjeva.

Ovim putem zahvaljujem na suradnji svim zainteresiranim tvrtkama iz agrobiznisa  (BASF, Timac Agro, Petrokemija Kutina, Poljoprivredni institut Osijek, Bc Institut, RWA Hrvatska, Syngenta, KWS, Mauthner, Pioneer, Axereal i Agromais), a svakako najveće zahvale zaslužuju cijele obitelji Šopar iz Murskog Središća i Babić iz Svetog Martina na Muri bez čijeg truda i želje za stalnim učenjem provođenje demonstracijskih pokusa ne bi bilo moguće.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.

Ratarstvo, Savjet

Osvrt na stanje oraničnih usjeva u posljednjoj dekadi svibnja

Posljedice obilnih oborina, velikog broja kišnih dana, jakog vjetra i hladnoće koja je zahvatila veći dio Hrvatske sredinom mjeseca svibnja mogu se uočiti na oraničnim vrstama, naročito u usjevima termofilnih ratarskih vrsta. Još uvijek nisu zasijane sve planirane površine, a na nekim oraničnim površinama suvišak vode odgađa sjetvu do daljnjega. Ukoliko je od sjetve protekao dulji period, a nicanje nije nastupilo, potrebno je provjeriti nije li sjeme propalo u tlu.

Rast i razvoj biljaka ovisi o vanjskim čimbenicima: temperaturi, vlazi, svjetlosti, tlu. Svaka biljna vrsta za svoj rast i razvoj ima potrebe za određenom količinom topline. Temperaturni prag za jare ratarske vrste (kukuruz, soja) je + 10 °C. Minimalno potrebna temperatura za rast kukuruza je 10-12°C, ali pravog rasta nema ako temperatura zraka ne prelazi 13°C. Najpovoljnije srednje dnevne temperature za rani porast kukuruza su između 18 i 20 oC. Niska temperatura i oborine poremetile su i razvoj korijena kukuruza koji u fazi razvoja 3-4 lista započinje formirati pravi korijenov sustav. U ranom porastu kukuruza važno je eliminirati korove. No, i suzbijanje korova je otežano, radi suvišne vlage tla, ali i loše kondicije kukuruza.

Stanje usjeva kukuruza ovisi i o roku sjetve. Mlade biljke kukuruza bile su svijetlo zelene, pa čak i žute boje. Takav izgled posljedica je nepovoljnih uvjeta:

 • temperature zraka ispod 10 oC,
 • jak vjetar i
 • mali broj sunčanih sati.

Već sada, nakon svega par toplijih dana, biljke kukuruza su „zazelenjele“.

Ovisno o datumu sjetve i načinu pripreme tla za sjetvu na nekim parcelama bit će potrebno razbiti pokoricu.

Provođenje pravodobne kultivacije i prihrane „pomoći“ će okopavinskim vrstama.

Obilne oborine, vjetar i niske temperature u usjevima ozimih žitarica (naročito pšenoraži, ali i pšenice) pogodovale su razvoju hrđe na listovima. Nakon naleta vjetra polegli su usjevi žitarice koji su obilno pognojeni dušičnim gnojivima u prvoj prihrani ili oni usjevi u kojima se kasnilo prilikom primjene regulatora rasta i razvoja.

Polegli su i neki usjevi uljane repice. Na dijelu površina uzrok polijeganja su jaki udari vjetra, a kod nekih usjeva uzrok polijeganja je oštećenje stabljika uljane repice ličinkama štetnika. Primijećeno je i odumiranje kumuški u nekim usjevima uljane repice koje je posljedica niskih temperatura u vrijeme cvatnje.

mr. sc. Tatjana Međimurec

Događaji, Ratarstvo, Vijest

Održani Dani travnjaka 2019

Sukladno programu ove tradicionalne manifestacije, u petak, 3. svibnja održana su stručna predavanja u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica s početkom u 19 sati.

Obrazovne programe križevačke Srednje Gospodarske škole predstavio je ravnatelj, Toni Svoboda, a stručne studije Visokog gospodarskog učilišta Križevci predstavila je pročelnica Odjela za stručne studije, Marcela Andreata-Koren. Željko Crnojević iz Ministarstva poljoprivrede, govorio je o aktualnim natječajima Programa ruralnog razvoja, odnosno o Dobrobiti životinja. Josip Crnčić iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu predstavio je temu „Izrada plana osjemenjivanja putem računalnog modela planskog sparivanja“, a Ljiljana Pomper u svojoj je prezentaciji prikazala kako pripremiti kvalitetnu silažu. Tatjana Međimurec, iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, održala predavanje na temu „Tlo-važan čimbenik u poljoprivrednoj proizvodnji“. Posljednje predavanje održao je Marko Potroško iz tvrtke Bioter d.o.o. na temu nadzora ekološke proizvodnje.

Manifestaciju je u subotu, 4. svibnja 2019. svečano otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Tom je prigodom čestitao svima na organizaciji najveće poljoprivredne županijske manifestacije. Istaknuo je kako je Koprivničko-križevačka županija jedna od vodećih poljoprivrednih županija, te da najnoviji rezultati u provedbi mjera ruralnog razvoja svjedoče o kvalitetnim i stručnim institucijama u Županiji.

Nakon svečanog otvorenja nagrađeni su najuspješniji proizvođači kravljeg i kozjeg mlijeka s područja Koprivničko-križevačke županije, najperspektivniji mladi poljoprivrednik i po prvi puta najbolji proizvođači silaže. Najveću proizvodnju mlijeka na području Koprivničko-križevačke županije u standardnoj laktaciji od 305 dana ostvarili su Ivan Imbrišić iz Kozarevca s kravom Dega simentalske pasmine, proizvodnjom 12.183 kg mlijeka s 4,2% mliječne masti i 3,3% bjelančevina, te Zlatko Panić iz Miklinovca s kravom Asi, holstein pasmine, proizvodnjom 16.201 kg mlijeka s 3,9% mliječne masti i 3,2% bjelančevina. Vodeći proizvođači kravljeg mlijeka na području Koprivničko-križevačke županije su Damir Markešić iz Hudovljana, Ivica Mikulinjak iz Vojvodinca i Antonio Panić iz Miklinovca, a kozjeg mlijeka: Davor Korošec iz Đelekovca, zatim Suzana Oblaković iz Međa i Dubravko Vajdić iz Majurca.

Ove su godine prvi puta proglašeni i najbolji proizvođači silaže. Ocjenjivanje je provedeno u laboratoriju u Poljani Križevačkoj, a na temelju kemijske analize, fermentacijskih parametara, sadržaja minerala i provedenih mikrotoksikoloških ispitivanja. Najkvalitetnijom je ocijenjena silaža Franje Fučeka iz Ferdinandovca, a zatim  slijede silaže Milana Runjić iz Ferdinandovca i Miroslava Hubzin iz Čabraja, te Slobodana Grubačević iz Male Rijeke.

Najperspektivnijim mladim poljoprivrednim proizvođačem s područja Županije proglašen je Dean Bačani iz Rumenjaka, stručni prvostupnik, inženjer poljoprivrede Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima koji je nastavio studij na poljoprivrednom fakultetu u Mariboru, smjer stočarstvo.

Priznanja i nagrade sponzora uručili su župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, Ivica Vranić iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Tugomir Majdak. Nakon kulturno-umjetničkog programa, izlagačke prostore obišli su državni tajnik i župan sa suradnicima. Izlagači su prikazali bogatu ponudu domaće gastronomske i enološke ponude, tradicijske obrte, proizvode iz kućne radinosti, poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, a obrazovne i potporne institucije predstavile su svoje programe za poljoprivrednike.

Članovi Društva za uzgoj malih životinja iz Križevaca izložili su kuniće i perad. Tijekom subote i nedjelje održao se je konjički turnir u organizaciji Konjičkog kluba Koprivnica.

U nedjelju, 5. svibnja nije održano planirano natjecanje u ručnoj košnji ni tradicionalni prikaz sušenja sijena u organizaciji Udruge Zagoraca Podravine. No, tradicionalni doručak praćen pjesmom, ipak je održan. Župan je pohvalio rad Udruge te pohvalio očuvanje kulturne baštine i tradicije.  Radi velikog interesa natjecatelja, košnja će se održati naknadno.

Zbog vremenskih uvjeta ove godine na 12. po redu Bambino kupu mladi uzgajivači nisu prikazali svoju telad, ali su posjetiteljima s ponosom pokazali svoje nošnje i na taj način još jednom potvrdili bogatstvo tradicije ovog kraja.

mr. sc. Tatjana Međimurec

Izvor fotografija: prigorski.hr; Koprivničko-križevačka županija i HGK Županijska komora Koprivnica; drava.info

Ratarstvo, Savjet

Agrotehnika proizvodnje lucerne

Lucerna ja najvrjednija i najstarija višegodišnja krmna kultura s prosječnim prinosom od 50 t/ha zelene mase. Odlikuje se velikom energijom porasta, tako da se u povoljnim klimatskim uvjetima može kositi od četiri do šest puta, a u uvjetima navodnjavanja od sedam do osam puta godišnje. Uz visoke prinose i druge karakteristike prednost lucerne je u izraženoj otpornosti na sušu kao i u višegodišnjem iskorištavanju 4 – 5 godina. Vrlo je kvalitetno krmivo za preživače, mliječne krave, konje i za starije kategorije svinja. Da bi se iskoristile tako velike mogućnosti lucerne, agrotehničkim mjerama tijekom proizvodnje mora se posvetiti puna pozornost. Uzimajući u obzir sve navedeno razumljivo je da mnogi poljoprivrednici imaju veliku potrebu za sjetvom lucerne kako bi osigurali dovoljno kvalitetne hrane za svoju stoku.

Izbor tla

Tlo za lucernu treba biti duboko, rahlo i plodno s povoljnim vodno-zračnim odnosom. Lucerni najviše odgovaraju glinasto-pjeskovita tla tipa černozema, degradiranog černozema ili smeđa tla. Ilovasti pijesci i pjeskovita tla nisu pogodni za lucernu iako je ona najbolje prilagođena leguminoza za takva tla. Nepogodna tla za razvoj lucerne su vlažna i plitka tla koja zadržavaju površinsku vodu ili je pak razina podzemnih voda visoka. Ona se može uzgajati i na slabo kiselim tlima (pH iznad 6,2), kao i na alkalnim tlima (pH ispod 7,5). Lucerna se ne može uzgajati na kiselim (pH ispod 5,2) i jako alkalnim tlima.

Plodored

Plodored je vrlo bitan kod uzgoja lucerne jer ona ne podnosi monokulturu i sjetvu iza ostalih višegodišnjih leguminoza, već je treba sijati u proširenom plodoredu. Kao višegodišnja kultura, uz intenzivnu obradu i gnojidbu, lucerna podnosi ponovljenu sjetvu na isto tlo onoliko godina, koliko je na tom mjestu prethodno bila korištena.

Najpovoljniji predusjevi za lucernu su jednogodišnje leguminoze i okopavine gnojene stajskim gnojem. Kukuruz kao predusjev je dobar ako se radi o proljetnoj sjetvi i ako zaštita od korova nije obavljena herbicidima s rezidualnim djelovanjem na lucernu. Za kasno ljetnu sjetvu, najčešći predusjev su žitarice. Njihova ranija žetva omogućava pravodobnu obradu i pripremu tla za sjetvu.

Lucerna je vrlo dobra predkultura za većinu ratarskih kultura. Pogodna je za okopavine koje učinkovito iskorištavaju veliku količinu organske mase i dušika koje lucerna ostavlja nakon preoravanja.

Osnovna obrada tla

Slika 2. Osnovna obrada

Osnovna obrada tla za lucernu se može obaviti na različite načine, što ovisi o predkulturi i roku sjetve (jesen ili proljeće). Tlo za lucernu treba podrivati na dubinu od 40-45 cm zbog njenog dubokog korijenovog sustava. Nakon podrivanja treba se obaviti oranje na dubinu od 20-25 cm ovisno o tipu tla. Ako vremenske prilike i predkulture dozvoljavaju, oranje treba obaviti tri tjedna prije sjetve, kako bi se drljačom u dva navrata uništili korovi.

Postoje i drugi načini osnovne obrade tla. Kada je predusjev žitarica, onda za proljetnu sjetvu postoje varijante obrade: plitko oranje ili tanjuranje na 10-12 cm, duboko oranje i/ili podrivanje te plitko oranje. U jesen i proljeće završava površinska priprema tla za sjetvu. Kod ovog oblika postoji mogućnost plitkog oranja 15-20 cm između prašenja i dubokog oranja, kada se zaorava stajski gnoj.

Kad se lucerna sije u kasno ljeto, obično je predusjev žitarica, a sustav obrade je kao za sjetvu ozimina. Najprije se izvodi plitko oranje ili tanjuranje na 10-12 cm u sedmom mjesecu, a potom u osmom mjesecu oranje na 35-40 cm ili kombinacija podrivanja i oranja te površinska priprema tla. Oranje treba izvršiti najmanje 10-14 dana prije sjetve kako bi se tlo do sjetve slegnulo. Nakon oranja brazdu treba odmah zatvoriti i izvesti predsjetvenu pripremu tla.

Kad se lucerna sije nakon okopavina, provodi se duboko oranje u jesen ili podrivanje s plitkom obradom, a u proljeće završna površinska obrada. Prije dubokog oranja postoji mogućnost tanjuranja, usitnjavanje žetvenih ostataka. Plitko se oranje ili prašenje strništa obavlja ljeti, po mogućnosti odmah nakon žetve, na dubinu od 8-12 cm.

Gnojidba

Kod određivanja potrebe za hranjivima potrebno je voditi računa o plodnosti tla, planiranom urodu, predkulturi, žetvenim ostatcima, analizi tla i prethodnim gnojidbama.

Lucerna prinosom od 10 t/ha sijena godišnje iznese približno 300 kg/ha dušika (N), 85 kg/ha fosfora (P2O5) i 175 kg/ha kalija (K2O).

Preporučena gnojidba:

– 400 kg/ha N:P:K formulacije 7:20:30, zaorati,

– 300 kg/ha N:P:K formulacije 15:15:15, unijeti u tlo prilikom pripreme za sjetvu.

Pri zasnivanju lucerišta, ovisno o plodnosti tla, trebalo bi dati oko 50 kg/ha N, oko 250–300 kg/ha P i 200–250 kg/ha K. Idućih godina uzgoja lucerne potrebno je u jesen nakon predzadnje košnje gnojiti sa 200–300 kg/ha kompleksnih gnojiva u kojima ima malo dušika, a više fosfora i kalija. Tada bi trebalo gnojiti sa oko 20 kg/ha dušika, oko 50–60 kg/ha fosfora i oko 80 kg/ha kalija. Prihrana lucerne dušičnim gnojivima u drugoj, trećoj, četvrtoj godini života ili nakon svakog otkosa, nije potrebna jer ona inicira rast travnih vrsta koje imaju plitak korijen.

Predsjetvena priprema tla

Slika 3. Predsjetvena priprema tla

Predsjetvena priprema je vrlo važna mjera. Da bi postigli ujednačeno i uspješno nicanje lucerne bitno je dobro izravnati površinu tla te dovesti tlo u stanje sitno mrvičaste strukture. Površinski sloj tla mora biti potpuno slegnut, jer se samo u dobro poravnatom, slegnutom i strukturnom tlu može izvršiti kvalitetna sjetva na željenu dubinu i raspored sjemenki. Ukoliko se lucerna zasije u neslegnuto tlo, tada će sjeme  „pasti“ duboko u tlo i izostat će klijanje. Da se to ne bi dogodilo preporuča se uporaba valjka nakon sjetve.

Takvu povoljnu strukturu u predsjetvenoj pripremi možemo postići korištenjem kombiniranog oruđa: sjetvospremača ili rotirajuće drljače.

Sjetva lucerne

Slika 4. Sjetva lucerne

Lucerna se može sijati u jesen ili u proljeće. Kod jesenske sjetve, sjetvu treba obaviti dovoljno rano, u drugoj polovici kolovoza, da se mlade biljke što bolje razviju i zakorijene do zime. U proljetnoj sjetvi sije se krajem ožujka i početkom travnja da se biljke dovoljno razviju do ljeta, kad nastupaju sušno razdoblje i visoke temperature.

Sjetva lucerne se obavlja žitnim sijačicama na razmak od 12,5-15 cm, sije se od 12-18 kg/ha sjemena. Preporučena gustoća je 350-400 biljaka/m².

Optimalna dubina sjetve na težim tlima je od 1-2 cm, a na lakšim 2-3 cm.

Može se sijati u smjesama, ali ipak ju je najbolje sijati u čistoj kulturi.

Luka Jović, dipl. ing. agr.