MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Grad Zagreb

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Tijekom narednih dana najavljuje se kišovito vrijeme koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima sa vidljivim simptomima na listu. Prije najavljenih oborina predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od površinskih fungicida Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80, Indofil 80 WP, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je problem pepelnica (Podosphaera leucotricha) zaštita se može provesti pripravcima Luna expirience, Domark 40 ME, Sercadis, Crystal, Nimrod 25 EC.

Leptiri jabučnog savijača (Cydia pomonella) i dalje lete, što znači da i dalje odlažu jaja iz kojih izlaze gusjenice i oštećuju plodove. Stoga je u voćnjacima gdje  je od posljednje upotrebe insekticida proteklo 14 ili više dana  potrebno provesti suzbijanje ovog štetnika jednim od pripravaka: Affirm, Coragen SC, Imidan WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delagate i dr.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag. ing. fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Povišena relativna vlaga zraka, dnevne temperature zraka 25-30 C,  te sviježe noći čine odlične uvijete za razvoj pepelnice vinove loze(Erysiphe necator),na bobicama koje su u fazi intenzivnog porasta, stoga oprez u narednom periodu!

Za suzbijanje pepelnice preporučujemo Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana) u nasadima u kojima ima simptoma smanjiti razmak na 8-10 dna.

Na većini lokaliteta u vinogradima su vidljivi simptomi ranijih zaraza peronosporom. U takvim nedovoljno štićenim vinogradima sa vidljivim simptomima, svaka pa i mala količina oborina može pogodovati novim sekundarnim zarazama.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

VAŽNO!

Za  područja Zagrebačke županije (Samobor i okolica) koja su tijekom jučerašnjeg dana zahvaćena olujnim nevremenom pračeno tučom preporučamo korištenje pripravaka koji u sebi sadrže folpet (Galben F, Fantic F, Folpan gold, Pergado F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F).

U oštećenim nasadima preporučujemo primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama koje sada ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Pregledom vinograda radi praćenja razvojnog stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), utvrđeno je da su prisutne ličinke u razvojnim stadijima L3 do L5. Tijekom idućeg tjedna očekuje se pojava odraslih stadija američkog cvrčka. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana.

Svi posjednici vinograda su prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) i Naredbi o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze(NN 63/2019) obvezni su  postaviti žute ljepljive ploče početkom srpnja, radi praćenja jačine populacije američjkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika, prenosnika zlatne žutice vinove loze. Ploče se vješaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

U vinogradima je zabilježen početak leta druge generacije pepeljastog grozdovog moljaca, a njegovo suzbijanje planirajte u narednoj zaštiti.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 30 °C i čestim ljetnim pljuskovima pogoduju razvoju pepelnice (Sphaerotheca pannosa var.persicae) i truleži plodova (Monilinia spp.). Preporuča se provesti zaštita uz poštivanje karence.

Karenca (K) je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova.

Za zaštitu od truleži plodova na breskvama mogu se koristiti pripravci: Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana), a pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Nativo 75 WG i Systhane 75 WG (karenca 7 dana) pružaju zaštitu i od truleži plodova i od pepelnice.

Pripravci Signum DF, Switch, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Systhane 75 WG imaju dozvolu za primjenu na nektarinama.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) mogu se koristiti insekticidi: Affirm, Delegate 250 W, Runner SC (karenca 7 dana), Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

Proizvođačima šljiva savjetujemo i zaštitu protiv druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana) pripravkom: Coragen 20, Afirm opti ili Insegar 25.

A za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prevladavalo je vruće i sparno vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima. Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo vrijeme, a povremeni lokalni pljuskovi omogućiti će sekundarno širenje krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis). Koristiti jedan od pripravaka bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

 Za suzbijanje pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) moguće je koristiti pripravke na bazi sumpora (obratiti pozornost jer pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksičnost). Ako je zabilježen jači napad mogu se primijeniti pripravci na bazi strobilurina, Luna Experience ili Domark 40 ME.

Tijekom ljetnih mjeseci na feromonskim lovkama se konstantno bilježi ulov leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te će visoke temperature pogodovati razvoju ovog štetnika stoga je potrebno ponoviti zaštitu jednim od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG i dr.

Voditi računa o zaštiti pčela. Primijeniti insekticide kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Potrebno je obratiti pozornost na pripravke koji su do sada primijenjeni i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena i pregledom vinograda utvrđena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1, L2 i L3.  Sukladno „Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi. Ličinke u razvojnom stadiju L3 stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu te je potrebno provesti prvo tretiranje! Preporučamo vinogradarima postavljanje žutih ljepljivih ploča za praćenje navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.  Pripravci koji su u Republici Hrvatskoj registrirani  za suzbijanje američkog cvrčka nalaze se u tablici!

Tablica 1. Insekticidi registrirani u RH za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima

Kemijska skupina Aktivna tvar Pripravak Primjena  u vegetacijskoj sezoni Karenca
Sintetski piretroidi

(NE U CVATNJI!)

Deltametrin Decis 2,5 EC 1 21 dan
Esfenvalerat Sumialfa SL 1 21 dan
Cipermetrin Cythrin max 1 21 dan
Sintetski piretroidi i organo fosfati Cipermetrin+ klorpirifos etil Nurelle D EC 1 21 dan
Chromorel-D 1 21 dan
Oksadiazini Indoksakarb Avaunt EC 3 10 dana
Organo-fosfati Klorpirifos- metil Reldan 22 EC 2 21 dan

Ekološki insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka: ABANTO, KRISANT EC i PIRETRO NATURA. Ne smije se koristiti u cvatnji.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Dynali EC, Mystic EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Postalon SC, Talendo, Talendo exra, Topas 100 EC, Vivando SC  i dr.

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju ranog botritisa ili sive plijesni. Za suzbijanje razvoja botritisa na moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima sa vidljivim simptomima na listu. Prije najavljenih oborina predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima jabuka gdje je problem pepelnica (Podosphaera leucotricha) zaštita se može provesti pripravcima: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna experience.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) u voćnjacima gdje  je od posljednje upotrebe insekticida proteklo 14 ili više dana  primijeniti  jedan od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Toplo vrijeme pogoduje razvoju štetnika. Pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) a ukoliko se pojave u kritičnom broju od 8 do 10 pauka po listu za suzbijanje primijenite jedan od akaricida: Masai WP, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC, Kraft 18 EC, Ovipron top ili dr.

U voćnjacima sa povećanom populacijom jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) može se koristiti pripravak Movento ili dr.

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC ili Movento uz dodatak bijelog ulja ili okvašivača.

Primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom terena primijećena  je pojava ličinka krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Važno je usjeve redovito pregledavati te ukoliko se prijeđe prag štetnosti preporuča se obaviti tretiranje.  Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu. Insekticidi registrirani za suzbijanje krumpirove zlatice: Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Biscaya, Alverde, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Ampligo, Novodor i  dr. Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima!

Osim krumpirove zlatice primijećeni su simptomi plamenjače krumpira (Phytophora infestans). Razvoju ove bolesti  pogoduju umjerene temperature 20 °C (pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama) te oborine (≤10 mm). Fungicidi dozvoljeni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: Acrobat MZ, Infinito SC,  Nautile DG, Pergado MZ, Revus, Ranman Top, Profilux DF, Folio Gold, Polyram DF, Reboot, Star 80 WP, Zignal super, Fantic M, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju štetnika kupusa na otvorenom. Pregledom usjeva kupusa zabilježeni su kupusni buhači (Phyllotreta spp.). Preporučamo svim proizvođačima da redovito vizualno pregledavaju biljke na prisutnost navedenog štetnika. Kemijsko suzbijanje protiv kupusnih buhača potrebno je izvršiti čim zaprijete uništenju više od 10 % lisne površine. Insekticidi koji su registrirani u Hrvatskoj: Fastac 10 EC, Rogor 40 , Cythrin max, Decis 2,5 EC. Pregledom  feromona  i žutih pločama zabilježena je pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Za suzbijanje kupusnog moljca u kupusu registrirani su sljedeći insekticidi: Affirm, Alverde,  Fastac 10 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max, Direkt, Decis 2,5 EC, Rotor super i dr.   U usjevima gdje se kupusna muha javlja redovito i jače treba provoditi preventivne mjere zaštite. Ako se prosječno na jednoj biljci nađe po jedno jaje ili ličinka, odnosno ako se nađe više od 4 jaja ili ličinke po kvadratnom metru treba provesti kemijsku zaštitu. Preporučamo proizvođačima postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe: Calinogor, Perfekthion i Chromogor

Pri izboru insekticida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Insekticide je potrebno primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U nasadima jabuke i kruške potrebo je provesti zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jer je od zadnje preporuke proteklo više od 10 dana. U slučaju oborina u nasadima jabuka gdje su vidljivi simptomi krastavosti na listu može se očekivati sekundarno širenje te bolesti.

Predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 27 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili  Luna experience.

U nasadima jabuka gdje je od posljednje primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača proteklo više od 14 dana, predlažemo ponoviti tretman. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) suzbijanje treba provesti jednim od pripravaka: Vertimec 018EC,  Kraft 18 EC, Movento SC uz dodatak bijelog ulja ili okvašivača.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.). Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima i dalje pogoduje razvoju peronospore  vinove loze (Plasmopara viticola). Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka:Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog botritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Let grožđanih moljaca bilježimo od sredine travnja. Preporučamo vinogradarima da prije početka pune cvatnje primjene registrirane insekticide: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba na slijedećim lokacijama: Podvrh, Psarjevo, Komin, Blažev Dol, Novoselec, Blaškovec i Glavnica  te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu. Trenutno nije potrebno koristiti insekticide za suzbijanje američkog cvrčka te preporučamo svim vinogradarima da prate daljnje preporuke u kojima će biti obavijest o rokovima  suzbijanja američkog cvrčka.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr