MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest proizvođačima krumpira

Budući da se bliži vrijeme za vađenje krumpira preporuča se radi lakšeg skupljanja, pogotovo ako je jako zakorovljeno koristiti jedan od kontaktnih herbicida – desikanata. Na taj način se sprječava prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje.

Koristiti: REGLON FORTE ( 4-5L/ha) karenca je 10 dana,

DIQUA 4L/ha, karenca je 14 dana.

Sredstva koristiti po preporuci proizvođača, i obavezno voditi računa o vremenskim uvjetima tj. strogo vršiti tretiranje po potpuno mirnom vremenu bez vjetra, da ne bi došlo do zanošenja na kulture koje nisu cilj tretiranja.

Voditi računa i o osobnoj zaštiti prilikom rada s sredstvima za zaštitu bilja u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja.

 

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Preporuka je da se i dalje prati pojava orahove muhe, uz pretpostavku da su postavljene žute ljepljive ploče, koje treba zamijeniti svakih 14 dana, kako bi se smanjio napad.

U konvencionalnim voćnjacima treba izvršiti tretiranje dozvoljenim sredstvima:

CALYPSO SC 480 I  IMIDAN 50 WG.

Sredstva  koristiti pridržavajući se uputa proizvođača, a ambalažu pravilno zbrinuti i pratiti raspored sakupljanja prazne ambalaže.

 

                                                                  Marija Kuprešak,dipl.inž.agr.

                                                             Email: marija.kupresak@mpr.hr

Obavijest o prikupljanju prazne ambalaže

Obavještavamo korisnike sredstava za zaštitu bilja u Osječko-baranjskoj županiji da će se prikupljanje i odvoz prazne ambalaže vršiti   23.08.2019 godine po rasporedu:

PZ TOPOLJE, Republike 50 TOPOLJE u vremenu od 8.30-10.00 sati i

DOM KULTURE, V.NAZORA 32 POPOVAC OD  11.00-12.30 sati.

 

Drugi termin za Osječko-baranjsku županiju je 28.08.2019. godine:

KNEŽEVI VINOGRADI (općina) Vaga prema kotlini 8.30-12 sati.

Uz napomenu da ambalaža bude uredno pripremljena.

 

                                                           Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                              email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Posljednjih godina se na malinama i kupinama javljaju problemi sa octenom voćnom mušicom koja isključivo napada zdrave plodove i na taj način čini velike štete proizvođačima. Plodovi nemaju više zadovoljavajuću kvalitetu.

Suzbijanje se može vršiti pripravkom: CALYPSO SC 480 koji je dozvoljen na otvorenom ali se treba pridržavati karence od 14 dana.

Osim toga preporuča se postavljanje lovnih posuda. Mogu se koristiti plastične boce od 1/2 litre na kojoj ispod čepa na 3 cm se izbuše rupe promjera oko 5 mm i u njih se ulije jabučni i vinski ocat u omjeru pola, pola i nekoliko kapi tekućeg deterdženta.

Lovne posude postavljati na visinu 1,5 m uz rubove nasada ili na tlo između redova.

Obavezno je i redovito odstranjivati zaražene plodove.

U slučaju pojave sive plijesni mogu se koristiti fungicidi kratke karence kao što su: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC, PYRUS SC.

Sva sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ambalažu zbrinuti na propisan način, te obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Kako smo i dalje u razdoblju trajanja visokih temperatura i povoljnih uvjeta za razvoj bolesti na jabukama.

Treba voditi računa da izvršimo zaštitu ploda protiv truleži, krastavosti, sive plijesni.

Prilikom izbora sredstava za zaštitu bilja treba voditi računa o karenci.

Za suzbijanje truleži koristiti: KAPETAN 80WG, SCAB 80 WG, za sada, a u fazi dozrijevanja za suzbijanje truleži plodova jabuke koristiti:

TOPSIN M 500.

Za suzbijanje pepelnice, krastavosti koristiti: STROBY WG, ZATO PLUS, ILI LUNA EXPIRENS.

I dalje treba pratiti pojavu jabučnog savijača i redovito tretirati insekticidima kao što su: CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP, CORAGEN 20, IMIDAN 50 WG, RELDAN 22 EC.

Osim toga treba pratiti i pojavu crvenog voćnog pauka. I na vrijeme primjeniti akaricide: ENVIDOR, VERTIMEC O18 EC, KRAFT 18 EC  .

Sva sredstva upotrijebiti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest građanima

Svjedoci smo već duži niz godina da ambrozija kao jako invazivna biljka pravi velike probleme na poljoprivrednim površinama, ali i na nepoljoprivrednim površinama, kao što su: naši vrtovi, okućnice, područja uz ceste, željezničke pruge, nasipe. Poznavajući biologiju ambrozije (njenu mogućnost preživljavanja, u svim uvjetima, i stvaranje velikog broja sjemenki koje se prenose na velike udaljenosti) znamo da osim što čini velike štete u proizvodnji brojnih kulturnih biljaka, još veće probleme stvara velikom broju osoba koje su alergične na ambroziju i imaju teške zdravstvene probleme zbog toga.

Ambrozija kao ljetni korov cvate od mjeseca srpnja pa do rujna i u tom razdoblju proizvodi velike količine polena koji je jedan od najčešćih alergena.

Zbog toga apeliramo na sve vlasnike poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta, da na vrijeme i obavezno vrše uništavanje i uklanjane ambrozije s tih površina, kako ne bih došlo do daljnjeg širenja, i kako bi olakšali život osobama koje su alergične na ambroziju.

Svi imamo i zakonsku obavezu za uništavanje ambrozije koja odobrava naplatu kazni za neodgovorne vlasnike površina zaraženih ambrozijom.

Molimo i sve koji primijete površine koje su zapuštene i zaražene ambrozijom da to prijave nadležnim gradskim službama ili da ako su u mogućnosti samostalno organiziraju uništavanje kako bi pomogli osobama koje zbog toga imaju teške alergijske reakcije.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Oborine pale od zadnje preporuke značajno su isprale zaštitno sredstvo sa trsa, a prognoze ukazuju na vrlo vjerojatnu pojavnost novih oborina. Sve to za posljedicu ima povoljne uvjete za razvoj bolesti. Stoga je potrebno izvršiti posljednju ovogodišnju zaštitu cjelokupnog trsa.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ, Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Sorte koje ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda treba zaštiti fungicidom protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC. Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom nasada na terenu uočen je let orahove muhe, zato je potrebno obaviti zaštitu kako ne bi došlo do većih oštećenja lupine oraha.

Odrasli oblici su crvenkastosmeđe boje, dužine 4-8 mm sa žutom glavom, i na prsištu imaju karakterističan trokutasti štitić žute boje.

Štete nastaju kada odrasli štetnici odlože jaja u zelenu lupinu oraha gdje se razviju ličinke koje se tu hrane. Lupina postaje mekana, pocrni te se teško odvaja od ljuske oraha. Zbog toga orasi nisu privlačni kupcima.

Od mjera suzbijanja osim postavljanja žutih ljepljivih ploča, za koje je bila preporuka postavljanja krajem lipnja, mogu se koristiti insekticidi:

IMIDAN 50 WG, CALYPSO 480 SC. 

Svaki od ova dva preporučena insekticida može se upotrijebiti po dva puta u razmaku od 14 dana, znači do 4 tretiranja u sezoni.

Sredstva koristiti po uputama proizvođača, a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike unazad nekoliko dana stvorile su vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti i štetnika. Stoga je potrebno izvršiti zaštitu vinograda.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ, Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP,  i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Neke sorte ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda pa stoga savjetujemo primjenu fungicida protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC. Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

Vrijeme je i za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao opasnog prenositelje fitoplazme vinove loze. Ova mjera je obavezna radi poštivanja „Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ NN 46/2017 od 12. svibnja 2017. Za suzbijanje ovoga štetnika registrirani su slijedeći pripravci: Nurelle D, Avanut EC, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max i Chromorel D, Abanto, Krisant EC i Piretro Natura.

Prvih sedam navedenih pripravaka imaju dozvolu i za suzbijanje grožđanig moljaca pa ih možete koristiti ako iste zamijetite u vašem nasadu jer je zamijećen let ovog štetnika na nekim lokalitetima OBŽ.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

mr. sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima voća

Obzirom na promjenjive vremenske prilike, preporučamo redovito vizualno pregledanje nasada voća: (jabuke, kruške, oraha, lijeske i vinove loze).

Pratiti pojavu bolesti, i tretirati preparatima preporučenim u zadnjoj objavi za Osječko-baranjsku županiju 19.06. 2019. godine. Ali obavezno se treba pridržavati preporuka o broju ponavljanja istim pripravcima, i o karencama za pojedina SZB.

Kako visoke temperature pogoduju razvoju brojnih insekata, treba pratiti pojavu jabučnog savijača, crvenog voćnog pauka, lisnih uši i dr., te kod prelaska praga štetnosti izvršiti tretiranje:

Za jabučnog savijača koristit: MOSPILAN 20 SP, CALYPSO SC 480, CORAGEN 20, RUNNER 240 SC.

Za crvenog voćnog pauka koristiti akaricide: VERTIMEC 018 EC, KRAFT 18 EC, ZOOM 11SC.

Na orasima pratiti pojavu leta orahove muhe, kako bi se pravovremeno provelo tretiranje.

Za vinogradare je stupila na snagu Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze.  To podrazumijeva da su obavezni provoditi pregled svojih vinograda kako bi na vrijeme uočili pojavu američkog cvrčka koji je prijenosnik fitoplazme sa zaraženih na zdrave trsove, i kako bi ga pravovremeno tretirali, i na taj način spriječili pojavu i širenje zlatne žutice.

U našoj županiji nije uočena pojava ali, u okolnim županijama je, zato moramo biti veoma oprezni.

Svu praznu ambalažu pravilno zbrinuti do  24.07. 2019. godine kada je dogovorena predaja za našu županiju na adresi Kolodvorska 1, KORITNA,

u dvorištu komunalnog društva.

                                                                             Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
email: marija.kupresak@mps.hr