MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se opadanje ulova i leta  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  te je isti slabijeg  intenziteta. Izuzetak od navedenog je lokalitet Široke u zaleđu Primoštena gdje je let maslinine muhe srednjeg intenziteta.

 

Nakon pregleda  uzoraka plodova maslina,  sa različitih područja županije, utvrđena je zaraza koja se kreće od 7-9%  aktivnih uboda (pronađena su jaja i žive ličinke ). Postotak živih ličinki kreće se od 0- 6%.

Žive ličinke pronađene su u uzorcima sa područja zeleđa Primoštena 6% i zaleđa Pirovca 2%.

Na sortama sitnijeg ploda uočen je pojačan napad svrdlaša.

 

Preporuča se maslinarima da u narednih nekoliko dana obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravak ROGOR 40 registriran je za suzbijanje maslininog svrdlaša. 

 

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 12.07. 2019. )

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporuča se vinogradarima da prije kiše koja se najavljuje za dane vikenda provedu još jednu, posljednju zaštitu vinove loze.

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) i uzročnika pepelnice (Uncinula necator) koristiti kombinaciju pripravaka a škropivo primjeniti samo u zoni grožđa

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Za pepelnicu može se koristiti: LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, TALENDO, DOMARK 40 ME, POSTALON EC, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC , i  drugi.

Za sivu plijesan može se koristit jedan od pripravaka: CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE.

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) uputno je provesti zaštitu jednim od pripraka čija je djelatna tvar bakar:

NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, KUPROPIN, CHAMPION/50 WG/FLOW, BORDOŠKA JUHA i dr.

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura a posebno u vinogradima koji su oštećeni od tuče preporuča se dodati jedan od biostimulatora ili isti primjeniti neovisno o zaštiti  (Drin, Megafol, Kendal, Kendal TE i drugi). Miješanje biostimulatora i pripravaka na osnovi bakra se ne preporuča!

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima!

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  slabog intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova maslina, sa različitih područja županije nisu pronađeni aktivni ubodi (jaja i žive ličinke).

Obzirom da odrasle ženke svojim ubodom prenose gljivicu Sphaeropsis dalmatica  uzročnika patule a vremenske prilike posljednjih dana pogoduju razvoju ove gljivice preporuča se primjena metode zatrovanih mamaka.

Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant). Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Također se može koristi kombinacija atraktanta Buminala i insekticida na osnovi dimetoata. Mamak se pripravlja na način da se u 10 litara vode stavi 60 ml Buminala i 10-15 ml jednog od insekticida. Pripremljenim škropivom  tretira se jedna grana na maslini uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pripremljenim mamkom pune boce sa otvorima.

Mamke je potrebno obnavljati , ponavljati tretiranje svakih 10-12 dana.

Pripravak  SUCCESS BAIT mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.kozaric-silov@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon kiše koja je pala protekla dva dana i pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibnsko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Čim prilike dozvole potrebno je obaviti zaštitu protiv uzročnika navednih bolesti pripravcima sistemičnog načina djelovanja. Kod izbora pripravaka voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Na pojedinim lokalitetima u županiji zabilježena je i tuča te u vinogradima koji imaju oštećenja od tuče prednost dati pripravcima čija je djelatna tvar folpet (vidi preporuku od 12.05.2019.). U tučom oštećenim vinogradima može se dodati jedan od biostmulatora (Drin, Megafol, Kendal i drugi).

U vinogradima koji nisu oštećeni od tuče za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka: Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star.

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC i drugi.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Luna privilege i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Upozoravamo poljoprivrednike da bi zbog povremenih oborina lokalnog karaktera, praćenih sparinom i  povišenom vlagom zraka, te najavljenim oborinama za sljedeći tjedan trebali provesti zaštitu nasada koštićavog voća uz poštivanje karence. Takvi uvjeti pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom  pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži ploda (Monilinia sp.).

Preporučamo redovite preglede  nasada voća i pravovremenu zaštitu sa jednim od navedenih registriranih pripravaka sa kraćom karencom:

Trgovački naziv pripravka Uzročnik bolesti kultura Karenca
INDAR 5 EW Monilijska trulež, pepelnica, Breskva, marelica, šljiva, 3 dana
TELDOR SC 500 Trulež plodova Breskva, šljiva, marelica 3 dana
LUNA EXPERIENCE Trulež plodova, pepelnica, kozičavost Breskva, 3 dana – breskva

7 dana – višnja

NATIVO 75 WG Trulež plodova, pepelnica,   hrđa Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
CHORUS 50 WG Trulež plodova Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
SIGNUM DF Trulež plodova Koštičavo voće 7 dana

Ukoliko se pregledom pronađu lisne uši  preporučamo suzbijati jednim od registriranih selektivnih aficida: Mospilan 20 SP ( K-14 dana), Calypso SC 480 (osim šljive, K-14 dana) . Visoke temperature i dalje će pogodovati i razvoju crvenog  voćnog pauka preporučamo redovito obavljati pregled nasada i po potrebi primijeniti pripravak: Envidor SC 240 ( dozvola na breskvi, nektarini,K 14 dana),Vertimec 018 ECVertimec Pro(breskva, nektarina, K 14 dana).

Upozoravamo poljoprivrednike da strogo vode računa o  karencama odabranih pripravaka radi berbe ranijih sorata koja je u tijeku!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB za Šibensko – kninsku županiju provest će se na sljedećim lokacijama:

18.09.2019.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.

Radna jedinica Drniš

I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.

E-mail: Jelena.Brkic.Terzanovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi punjenja bobica pred zatvaranjem grozda.  Vremenske prilike koje su bile proteklih tjedan dana, visoke temperature praćene vjetrom (bura) smanjile su infekcijski potencijal glavnih bolesti vinove loze. Obzirom da vinova loza i dalje intenzivno raste potrebno je nastaviti sa zaštitom kako bi se spriječile skundarne zaraze u narednom periodu.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka Electis WG, , Delan pro, Star 80 WP, Dithane M-45, Mankozeb, Polyram DF,  Equation Pro, Profiler i dr.

Protiv  uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od pripravaka:

Luna experience, Vivando, Postalon EC, Talendo  i dr..

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura uputno je primjeniti neki od pripravaka, biostimulatora, koji sadrži aminokiseline: Megafol, Kendal, Deflan Plus, Drin,  i druge.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u obalnom dijelu i zaleđu županije bilježi se jak let 2.generacije maslininog moljca (Prays oleae). 

Preporuča se maslinarima da narednih dana provedu zaštitu protiv 2. generacije maslininog moljca ,  kad plodovi dostignu veličinu cca 4mm.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin spadaju u skupinu  sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura, te o istom treba voditi računa kod odabira pripravaka i vremenu primjene istih.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta a uvijeti za razvoj bolesti i dalje su izrazito povoljni.

Zaštitu vinove loze i dalje provodit u razmacima ne dužim od 10 dana a kod izbora pripravaka voditi računa da se pripravci mijenjaju , odnosno koriste pripravci iz različitih skupina.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka:  Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star .

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator)  može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC , Crystal i drugi.

Protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka:

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest vinogradarima

Period izrazito povoljnih uvijeta za infekciju i razvoj uzročnika peronospore (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea) i dalje se nastavlja. Pregledom vinove loze na terenu su očeni simptomi plameljače i ranog napada sive plijesni.  

Kod provođenja zaštite vinove loze u narednom periodu posebno treba voditi računa da razmaci između prskanja nebudu duži od 10 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost i dalje dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka: Mikal Flash/Premuim F; Ridomil Gold MZ Pepite,  Fantic-F, Galben-F, Futura 50 WP, Folpan, , Solofol, Vincare, Pergado F,  ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star (vidi tablicu u preporuci od 21.05.)

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Topas 100EC, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  Cantus, Pyrus 400EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest maslinarima

Maslinici u zaleđu županije ( zaleđe Skradina , Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o položaju i sorti nalaze se pred cvatnjom, odnosno neke od ranijih sorata su počele sa cvatnjom.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je slab let ispod praga štetnosti.

Tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se očekuje cvatnja.

IZUZETAK OD NAVEDENOG JE LOKALITET U ZALEĐU PIROVCA na kom je zabilježen jak let 1. generacije maslininog moljca te se maslinarima koji uzgajaju masline na navedenom području preporuča da pred cvatnju izvrše zaštitu maslina jednim od dozvoljenih pripravaka.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.